Образец на Заявление:

 

Вх. №………… .. ..  2018 г.                                                 До Директора

                                                                                     на НУ „Св. Паисий Хилендарски”

                                              град Банско

 

 

З А Я В Л Е Н И Е

за прием първи клас

 

От……………………………………………………………………………………………..…

/име и фамилия на родителя/

Адрес:.........................................................................................................................................

 

Местоживеене:............................................................................................................................

 

Телефон………………..GSM……………………………e-mail……………………………...

 

Г о с п о жо     Д и р е к т о р,

 

Желая детето ми……………………………………………………..............…….........

 

 роден/а на .............................. в гр./с............................................

 

да бъде записано в I-ви клас на НУ „Св. Паисий Хилендарски” през уч. 2018/2019 г.

 

1. На:        

□ полудневно обучение /8.00 – 12.30/

□ целодневно обучение /8.00 - 17.00/

Детето ми посещава подготвителна група към момента в  …………………………………

                                         (детска градина, училище).

Прилагам:

1. Копие от Акт за раждане.

2. Удостоверение за завършена подготвителна група ще приложа до 20.06.2018 г.

 

За повече информация, посетете сайта на училището: www.nubansko.webnode.com

 

 

Подпис на родителя:……………………              Приел документите:………………………

 

 

Какви са действията за записване?

 

● От 31 май до 20 юни 2018 година родителят прилага и Удостоверението за завършена подготвителна група /оригинал/.

● Списъците с приетите деца се обявяват в училище до 26  юни 2018 година.

 


брошура.pdf (2305631)